Energetika

Energetika

EKO ENERGETIKA d.o.o., Ljubljanska c. 45, 1241 KAMNIK

obratuje od 1. 2. 2000 na lokaciji zaokroženega gospodarskega kompleksa, bivšega Stola. Obstoječa energetika je bila do leta 2000 del tovarne pohištva Stol. Z razpadom podjetja Stol je bila leta 2000 prodana družbi Tisa, ki je lastnica EKO ENERGETIKE. Na zaokroženem gospodarskem kompleksu bivšega Stola je bilo ustanovljenih 75 različnih družb, katerim  dobavlja EKO ENERGETIKA zeleno električno in toplotno energijo, preostanek električne energije pa se oddaja v omrežje.

Tehnični podatki

Visokotlačni parni kotel na biomaso, nazivne moči 9,2 MWt, dve parni turbini skupne nazivne moči 1,9 MWe in dve vodni turbini skupne nazivne moči 180 kWe. V teku je še vgradnja 100 kWe ORC sistema, ki bo proizvajal elektriko iz nizkotlačne odpadne toplote.

Licence:

  • za proizvodnjo toplote in daljinsko ogrevanje,
  • za distribucijo in dobavo toplote za daljinsko ogrevanje,
  • za proizvodnjo električne energije v elektrarnah,
  • za distribucijo električne energije,
  • za dobavo električne energije odjemalcem, ki niso upravičeni odjemalci in za trgovanje na organiziranem trgu za električno energijo.

Meritve:

1. Podjetje redno izvaja vse zakonsko predpisane meritve emisij. Vse dosedanje meritve so potrdile, da emisije ne presegajo z zakonom predpisanih omejitev.

2. Monitoring odpadnih voda je potrdil, da so odpadne vode celotne energetike neoporečne in v skladu z zakonskimi normami.

Oskrba s kurivom

Elektrarna porabi letno cca. 30.000 t lesnih sekancev. Kurivo dobavlja podjetje Tisa d.o.o., ki je z družbo EKO ENERGETIKA kapitalsko povezana.